3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3.1 Vymezení školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program (ŠVP) Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Labem byl vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (RVP ZV).

Postavení ŠVP v systému kutikulárních dokumentů vymezuje toto schema:

Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV–LMP); RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání.

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další.

 

3.2 Cíle školy

naučit žáky vážit si:

poskytnout všem stejné možnosti učit se dle svých možností,

podpořit intelektuální, tělesné a umělecké nadání žáků s cílem vytvořit harmonickou osobnost,

naučit žáky rozhodovat se a zodpovídat za své činy,

naučit žáky pracovat samostatně i v týmu,

rozvíjet praktickou komunikaci v mateřském i cizím jazyce,

umožnit. aby každý žák zažíval denně alespoň drobný úspěch.

 

3.3 Klíčové kompetence

Smyslem školního vzdělávacího programu je umožnit žákům osvojit si během školní docházky v rámci svých schopností klíčové kompetence definované Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání.

Kompetence k učení

Na konci základního vzdělání žák:


Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělání žák:


Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělání žák:


Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělání žák:


Kompetence občanské

Na konci základního vzdělání žák:


Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělání žák:

 

3.4 Cíle základního vzdělávání

Při osvojování klíčových kompetencí a plnění cílů základního vzdělávání budeme využívat i tyto metody:

1. cíl: Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.

2. cíl: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

3. cíl: Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.

4. cíl: Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

5. cíl: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.

6. cíl: Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě.

7. cíl: Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný.

8. cíl: Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními.

9. cíl: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a upevňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování a vlastní životní a profesní orientaci.

 


3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


3.5.1 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola bude vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Ve spolupráci s metodikem prevence a výchovným poradcem se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy žákům se specifickými poruchami učení nebo chování, žákům nadaným a talentovaným, žákům z velmi nepodnětného sociálního prostředí a žákům s odlišným mateřským jazykem. Tato skupina žáků zahrnuje i žáky s vadami řeči, žáky se zdravotním postižením a žáky s kombinací různých postižení.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tato podpůrná opatření se žákovi poskytují bezplatně a spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, používání speciálních učebnic a pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a využití asistenta pedagoga.


Forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními (s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a zdravotnickým zařízením).


Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně – plán pedagogické podpory (PLPP)

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží (např. pomalejší pracovní tempo, drobnější obtíže ve čtení a psaní, problémy se zapomínáním, drobné potíže v koncentraci pozornosti apod.) ve vzdělávání žáka formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy.

Při zjištění těchto obtíží vyučující daného předmětu informuje třídního učitele a výchovného poradce.

Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující jiných předmětů. Třídní učitel s výchovným poradcem sjednají schůzku se zákonným zástupcem žáka, kterého seznámí s plánem pedagogické podpory. S tímto plánem seznámí i všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.

Třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje PLPP a dle potřeb žáka jej aktualizuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud podpůrná opatření nestačí a nenastane očekávané zlepšení ve výkonech žáka, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.


Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (IVP)

V případě, že opatření vyplývající z plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, výchovný poradce předá PLPP školskému poradenskému zařízení.

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.

IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.

S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka, který stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší.

Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Školské poradenské zařízení 2x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Stejný postup platí, i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení bez vyzvání školy.Úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem.

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů).

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence (individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení).

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.


Specifikace provádění podpůrných opatření 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:


Metody výuky (pedagogické postupy)


Organizace výuky

Hodnocení žáka


Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami


Zapojení dalších osob a subjektů

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonného zástupce a školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Poradenskou podporu těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zajišťují:

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola dále spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Hradci Králové a Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči – SPC Duháček v Hradci Králové.3.5.2 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky

Jedním z cílů výchovně vzdělávacího procesu je vytvořit vhodné podmínky a dostatek motivace pro talentované a mimořádně nadané žáky. Jedná se o odvětví pedagogiky, které si žádá individuální přístup k žákovi a klade vysoké nároky na přípravu učitele, pro kterého je tato činnost zároveň i velkou výzvou. Aktivity budou koordinovány ve spolupráci s výchovným poradcem školy.

Nadaný a mimořádně nadaný žák

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovedností.

Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.


Forma vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele nebo rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu naší školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte.


Pravidla a průběh tvorby individuálního vzdělávacího plánu

Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a výchovného poradce.

Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření individuálního vzdělávacího plánu žáka, který vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě IVP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.

S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s IVP jmenovaní potvrdí svým podpisem.

Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za metodické podpory výchovného poradce IVP průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka.

Školské poradenské zařízení 2x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu.

Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení bez vyzvání školy.


Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku

Zákonný zástupce žáka požádá o přeřazení do vyššího ročníku.

Ředitel školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Ředitel školy stanoví termín konání zkoušky v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem.

Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky.

Žák vykoná zkoušku před komisí.

Komise určí hlasováním výsledek zkoušky.

Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.

V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.


Specifikace provádění podpůrných opatření 

Metody výuky (pedagogické postupy)


Úprava obsahu vzdělávání


Organizace výuky3.5.3 Vzdělávání žáků s poruchami chování

Poruchy chování jsou projevy chování dětí a mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců s jiným typem postižení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení, vlivy sociální nebo určité dispozice osobnosti na podkladě centrálního nervového systému (hyperaktivita nebo porucha pozornosti ADHD).

Děti s poruchami chování představují sociální skupinu ohroženou negativními sociálními vlivy. Jedná se o děti náchylnější k sociálně patologickým jevům, proto je zde velmi důležitá spolupráce s metodikem prevence, jehož úkolem je získat důvěru dětí, aby mohl řešit konfliktní situace ve škole. Zároveň vede programy či konzultace směřující ke zdravému životnímu stylu, jehož nedílnou součástí jsou i zdravé vztahy ve třídě a mezi spolužáky. V rámci svého zaměření připravuje a zprostředkovává dětem variabilní programy ve spolupráci s Centrem primární prevence Královéhradeckého kraje – Semiramis. Individuální konzultace žákům nabízí dle potřeb. Vzdělávání těchto žáků probíhá na naší škole ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.

Forma vzdělávání žáků s poruchami chování

Škola je povinna využít pro podporu žáků s poruchami chování podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu, popřípadě bude poskytována podpora v součinnosti asistenta pedagoga. Učitel musí se žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem, zavést systém pochval a trestů.

Se souhlasem rodičů může být žák vyšetřen ve středisku výchovné péče a učitel pak se žákem pracuje dle doporučení této instituce. Možná je i denní výuka nebo pobyt v tomto zařízení na dohodnutou dobu.

 

3.5.4 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Jsou to žáci z různých menšin u nás žijících, žáci přicházející k nám v rámci migrace nebo žáci se sociálně nízkým a kulturním znevýhodněním. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy. U jiných je hlavním problémem nedostatečná znalost jazyka. Mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je např. zneužívání návykových látek apod. Proto je nezbytné všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují.

Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, z odlišného sociálního a kulturního prostředí je především důležité, aby pedagogičtí pracovníci vnímali a citlivě usměrňovali sociální klima ve třídě, pravidelně efektivně diagnostikovali vztahy a pozice žákyň a žáků ve skupině, věnovali zvýšenou pozornost žákům ohroženým vyloučením ze skupiny, pozitivně ovlivňovali procesy skupinové dynamiky a eliminovali rizika jejich vyloučení z kolektivu třídy.


Forma vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Škola je povinna využít pro podporu vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků.

Při vzdělávání žákyň a žáků se sociálním znevýhodněním, z odlišného sociálního a kulturního prostředí je ze strany pedagogckých pracovníků velmi potřebné:

Veškerá vyrovnávací a podpůrná opatření, která škola využívá při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, z odlišného sociálního a kulturního prostředí, je potřebné zaměřit již na prevenci školní neúspěšnosti těchto dětí. V průběhu vzdělávání není na místě snižovat z důvodů sociálního znevýhodnění nároky na žáky a žákyně, ale je třeba vytvořit jim podmínky pro to, aby se případné znevýhodnění v co nejnižší možné míře projevovalo v naplňování jejich vzdělávacího potenciálu.

U žáků s jiným mateřským jazykem je potřeba se zaměřit na osvojení českého jazyka a zároveň zajistit žákům přístup k informacím, které jim umožní budování své vlastní identity. Je potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich znevýhodňujícího prostředí.

Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory žáků se sociálním znevýhodněním

Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující jiných předmětů. Třídní učitel s výchovným poradcem sjednají schůzku se zákonným zástupcem žáka, kterého seznámí s plánem pedagogické podpory. S tímto plánem seznámí i všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.

Pokud pedagogičtí pracovníci realizovali vyrovnávací opatření, jež jsou v možnostech školy, a žák nedosahuje očekávaných výsledků, je důležité oslovit rodiče či jiného zákonného zástupce žáka či žákyně a včas zprostředkovat pomoc školského poradenského zařízení a spolupracovat na realizaci doporučených opatření. Na základě těchto doporučení třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce vypracuje individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a závěrů vyšetření.


3.5.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení)

Vzdělávání žáků zdravotně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.


Forma vzdělávání žáků s tělesným postižením

Škola je povinna využít pro podporu vzdělávání žáků se zdravotním postižením podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Pro tyto žáky bude vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a závěrů vyšetření.

Žáci se zdravotním postižením mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni ke zvládnutí učiva. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu týkající se úlev v tělesné výchově, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, popřípadě v ostatních předmětech a použití kompenzačních a speciálních pomůcek.

Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.