5. Průřezová témata

 5.1 Vymezení průřezových témat

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností.

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

-  Osobnostní a sociální výchova

-  Výchova demokratického občana

-  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

-  Multikulturní výchova

-  Environmentální výchova

-  Mediální výchova

 

5.2 Realizace průřezových témat na naší škole

Škola využívá pro realizaci průřezových témat tyto metody:

- integraci obsahu do učiva základních předmětů: INT

-   projekty: PRO.

 

 Metody realizace zachycuje tabulka:

 

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

1.stupeň

2.stupeň

 

 

1.1 Osobnostní rozvoj

 

 

 

1.1.1 Rozvoj schopností poznávání

INT, PRO

INT, PRO

 

1.1.2 Sebepoznání a sebepojetí

INT, PRO

INT, PRO

 

1.1.3 Seberegulace a sebeorganizace

INT, PRO

INT, PRO

 

1.1.4 Psychohygiena

INT, PRO

INT, PRO

 

1.1.5 Kreativita

INT, PRO

INT, PRO

 

1.2    Sociální rozvoj

 

 

 

1.2.1 Poznávání lidí

INT, PRO

INT, PRO

 

1.2.2 Mezilidské vztahy

INT, PRO

INT, PRO

 

1.2.3 Komunikace

INT, PRO

INT, PRO

 

1.2.4 Kooperace a kompetice

INT, PRO

INT, PRO

 

1.3   Morální vývoj

 

 

 

1.3.1Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

INT, PRO

INT, PRO

 

1.3.2 Hodnoty, postoje praktická etika

INT, PRO

INT, PRO

 

  

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

1.stupeň

2.stupeň

 

 

2.1  Občanská společnost a škola

INT, PRO

INT, PRO

 

2.2  Občan, občanská společnost a stát

INT, PRO

INT, PRO

 

2.3  Formy participace občanů v politickém životě

INT, PRO

INT, PRO

 

2.4   Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

INT, PRO

INT, PRO

 

 

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

1.stupeň

2.stupeň

 

 

3.1  Evropa a svět nás zajímá

INT, PRO

INT, PRO

 

3.2  Objevujeme Evropu a svět

INT, PRO

INT, PRO

 

3.3  Jsme Evropané

INT, PRO

INT, PRO

 

  

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

1.stupeň

2.stupeň

 

 

4.1  Kulturní diference

INT, PRO

INT, PRO

 

4.2 Lidské vztahy

INT, PRO

INT, PRO

 

4.3 Etnický původ

INT, PRO

INT, PRO

 

4.4 Multikulturalita

INT, PRO

INT, PRO

 

4.5 Princip sociálního smíru a solidarity

INT, PRO

INT, PRO

 

  

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

1.stupeň

2.stupeň

 

 

5.1  Ekosystémy

INT, PRO

INT, PRO

 

5.2 Základní podmínky života

INT, PRO

INT, PRO

 

5.3  Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 INT, PRO

INT, PRO

 

5.4  Vztah člověka k prostředí

 INT, PRO

INT, PRO

 

 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

1.stupeň

2.stupeň

 

 

6.1  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

INT, PRO

INT, PRO

 

6.2  Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

INT, PRO

INT, PRO

 

6.3  Stavba mediálních sdělení

INT, PRO

INT, PRO

 

6.4  Vnímání autora mediálních sdělení

INT, PRO

INT, PRO

 

6.5  Fungování a vliv médií ve společnosti

INT, PRO

INT, PRO

 

6.6  Tvorba mediálního sdělení

INT, PRO

INT, PRO

 

6.7  Práce v realizačním týmu

INT, PRO

INT, PRO

 

 

Zpět na hlavní stránku