7. HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

 

 

Obecné zásady hodnocení

 

Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.

 

Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém.

Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt.

Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka ( nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné).

 

Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků se SPU používá hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy,od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků.

 

Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se pracuje.

 

 

Kritéria pro hodnocení

 

-         zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností dítěte

-         schopnost vykonávat činnost smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem

-         změny v chování, postojích a dovednostech

-         míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje

 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků

 

-         písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení …

-         ústní zkoušení a mluvený projev

-         zpracování referátů a prací k danému tématu

-         úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly

-         modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy...

-         výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce …

-         projektové a skupinové práce

-         projektové dny celoškolní

-         diagnostické pozorování žáka

-         školy v přírodě

-         vědomostní a dovednostní testy Scio ...Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací

 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni :

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

 
Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka.

 
Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka.

 
Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena  na základě dostatečného množství různých podkladů.

 
V případě zhoršení prospěchu je nutno ihned písemně informovat rodiče a konzultovat s nimi daný problém.

 
Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.

 
Rozsáhlejší písemné práce, testy, diktáty... jsou vždy včas předem oznámeny žákům (kontrolní písemné práce se archivují dva roky a v den, kdy se píše KPP, nemůže probíhat další náročnější písemné zkoušení).

 
Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení plně opravit (po dohodě s vyučujícím).

 
Žáci si své oklasifikované a opravené podklady pro hodnocení budou zakládat pro tvorbu žákovského portfolia.

 

 

 

Sebehodnocení

 Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku. V 1. ročníku probíhá nejčastěji ústně.

Ve 2. ročníku se navíc žáci hodnotí formou značek v rámci jednotlivých předmětů na samostatný pracovní list, kde třídní učitel poskytne i zpětnou vazbu.

Ve 3. - 5. ročníku se místo značek učí již písemnému vyjádření.

Na 2. stupni ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně ústně a písemně.


Ověřování klíčových kompetencí

 Na 1. stupni ověřování probíhá v 1 a 2. ročníku na závěr školního roku a ve 3. a 5. ročníku vždy na konci každého pololetí. Pro žáky jsou připraveny speciální projektové dny, při nichž tř. učitel sleduje naplňování kompetencí u jednotlivých žáků a zástupce vedení školy sleduje úroveň v jednotlivých třídách a ročnících. Výsledky pozorování jsou zpracovány, vyhodnoceny a pomáhají při další práci s kolektivem. Na 2. stupni ověřování klíčových kompetencí probíhá v jednotlivých oblastech vyučování na základě projektů, dotazníků a dalších efektivních metod.

 

Chování

 Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, projednává pedagogická rada. Hodnocení schvaluje ředitel školy. Využívá se tří stupňů hodnocení :

1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé

 

 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 Hodnocení se řídí Vyhláškou č. 73/2005 Sb.  Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo s vývojovými poruchami učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela individuální.Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Rodiče

integrovaných žáků na základě doporučení PPP nebo jiného SPC mohou požádat pro své dítě vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a o slovní hodnocení.

Při slovním hodnocení se uvádí :

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami

-         ovládá bezpečně

-         ovládá

-         podstatně ovládá

-         ovládá se značnými mezerami

-         neovládá

 

b) úroveň myšlení

-         pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti

-         uvažuje celkem samostatně

-         menší samostatnost myšlení

-         nesamostatné myšlení

-         odpovídá nesprávně i na návodné otázky

 

c) úroveň vyjadřování

výstižné, poměrně přesné

-         celkem výstižné

-         nedostatečně přesné

-         vyjadřuje se s obtížemi

-         nesprávné i na návodné otázky

 

d) úroveň aplikace vědomostí

-         spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností

-         dovede používat vědomostí a dovedností, dopouští se drobných chyb

-         s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští

-         dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

-         praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

 

e) píle a záje o učení

-         aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

-         učí se svědomitě

-         k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů

-         malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

-         pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

 

Autoevaluace školy

Cíle Kriteria Nástroje Časový harmonogram
Podmínky
ke
vzdělávání
Udržení stávajících podmínek ke
vzdělávání na škole.
Soulad ŠVP s RVP.
Finanční zdroje na zabezpečení chodu školy a postupné zkvalitňování mat. tech. základny. ČŠI – zpráva.
Hodnocení a audit zřizovatele.
Průběžně.
Spolupráce s
rodiči
Zavedení pravidelných konzultačních hodin peadg. pracovníků. Naplněnost školy. Rozhovor, dotazník, zápis do prvního ročníku. 4x ročně třídní schůzky
Průběžné konzultace
1x ročně zápis
Výsledky
vzdělávání
žáků
Dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků. Postupné zkvalitňování vědomostí a dovedností žáků a jejich uplatnění na SŠ. Analýza žákovských prací.
Celostátní testování.
Průběžně.
Personální
oblast
Zachování stabilního pedagogického
kolektivu a odborný růst pedagogických pracovníků.
DVPP Pozorování.
Rozhovor.
Vzájemné hospitace.
Přehled o vzdělávání.
Vyhodnocení portfolia.
Průběžně.
Školní
klima
Příjemné pracovní prostředí, spokojenost žáků ve škole, pocit jistoty. Žák uplatňující vědomosti a dovednosti v konkurenčním prostředí (olympiády, soutěže) Pozorování.
Dotazník.
Rozhovor.
Průběžně pozorování a rozhovor

 

 

Zpět na hlavní stránku