ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce druzina

Řád ŠD

27. 8. 2023

 Vnitřní řád školní družiny

 1. Provoz školní družiny začíná před vyučováním v 6:15 hod. a po vyučování v 11:40 hod. a končí v 16:40 hodin. Ranní družina bude probíhat každý den od 6:15 do 7:45 hod. v herně I.oddělení  – zvonek u hlavního vchodu. Pro vyzvednutí dětí z odpolední družiny bude sloužit boční vchod a zvonky na každé oddělení ŠD. Z důvodu zájmových činností v ŠD je třeba si dítě vyzvednout buď do 13:00 hodin nebo od 14:45 hodin.

 2. Do budovy školy vstupují pouze rodiče žáků 1. třídy. Při nutné konzultaci s vychovatelkou se ohlásí předem telefonicky.

 3. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16:40 hod. Při nevyzvednutí vychovatelka zatelefonuje rodičům. V případě, že se družině opakovaně nepodaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, že zákonný zástupce ani jím pověřená osoba nemůže dítě v přiměřené době z družiny vyzvednout, kontaktuje pedagogický pracovník za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se školské zařízení (družina) nachází. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.

 4. Školní družina se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky.

 5. Do ŠD se zařazují žáci 1. – 4. třídy mají přednost žáci nižších ročníků a dojíždějící. O přijetí žáka k činnosti ŠD rozhoduje ředitel školy.

 6. Žáky předává učitelka po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

 7. Docházka do družiny je pro zapsané žáky povinná. Omlouvání nepřítomnosti žáka v ŠD má stejný postup jako při omlouvání z vyučování. K mimořádnému samostatnému odchodu žáka ze ŠD je třeba písemný lístek, který obsahuje celé jméno dítěte, podpis rodičů a datum (ke stažení zde). Na základě telefonického hovoru z bezpečnostních důvodů děti ze ŠD neuvolňujeme, pouze v akutních případech.

 8. Žáky, kteří jsou přihlášeni do zájmových kroužků, si ze ŠD vyzvedávají vedoucí kroužků a dále za ně ručí.

 9. Žák nesmí svévolně opustit školní družinu, odchod domů musí být vychovatelce oznámen. Žák se slušně rozloučí.

 10. Během celého provozu ŠD ručí za bezpečnost dětí vychovatelka.

 11. Za přinesené věci do ŠD vychovatelka neručí (hračky, mobily, peníze).

 12. Žáci se musí chovat ukázněně ve všech prostorách ŠD i školy, musí dodržovat čistotu a pořádek. Jsou vedeni k vzájemnému ohleduplnému a přátelskému chování. V případě vážných kázeňských přestupků může být žák vyloučen z docházky ŠD.

 13. Školní družina uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou a rekreační činnost, neprobíhá zde doučování ani psaní domácích úkolů.

 14. V prostředí školní jídelny pobývají žáci pod pedagogickým dozorem a dozorem vychovatelek, které dbají na to, aby děti dodržovaly zásady kulturního stolování.

 15. Jako příspěvek na pomůcky se vybírá 500,- Kč na I. pololetí šk. roku a je třeba ho uhradit do konce září. Příspěvek na II. pololetí šk. roku činí 500,- Kč, který bude vybírán do konce ledna /schváleno výborem SRPDŠ/.

 16. Pitný režim – nezávadná voda z kohoutků. Nápoj je možné si koupit v nápojovém automatu v hale. Rodiče dětem zajistí odpolední svačinu.

 17. Na pobyt venku je doporučeno přinést vhodné oblečení /tepláky, kraťasy/. Vše řádně označené.

 18. Telefonický kontakt na školní družinu je 739 593 187.

 19. V době třídních schůzek a konzultací je provoz ŠD prodloužen do 17:10 hod.

Práva žáků

 1. Dítě má právo na vlídné zacházení ze strany vychovatelky a na svobodu projevu.
 2. Je mu umožněno navštěvovat zájmové kroužky.
 3. Děti mají právo na individuální přístup ze strany vychovatelky.
 4. Mohou kdykoli požádat vychovatelku o pomoc při řešení problémů školních i osobních.
 5. Děti se mohou podle své fantazie podílet na výzdobě školy a ŠD.
 6. Mají právo se podílet na plánování týdenního programu zaměstnání.

Kritéria pro přijetí

 1. Žáci 1. až 3. ročníku jsou přijímáni bez omezení.
 2. Umisťování žáků do vyčerpání naplněnosti ŠD dle těchto kritérií:
  • žáci s bydlištěm mimo Předměřice nad Labem
  • dle věku žáka (od nejmladšího po nejstaršího)
 3. Přijetí žáků 4. ročníku přednost mají dojíždějící žáci do naplnění ŠD.

Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti.Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.  V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti.

Péče o žáky nadané
Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí ŠD další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

Péče o žáky se sociálním znevýhodněním

Po dohodě s vedením školy je možné snížení výše, rozdělení plateb, či odpuštění jednorázového příspěvku na ŠD.

Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření

Žákům s potřebou poskytnutí podpůrných opatření je při začleňování do volnočasových aktivit věnována zvláštní pozornost. K naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, je skladba zaměstnání volena tak, aby se v nich uplatnili a mohli být uspěšní. Vhodným individuálním přístupem a vhodným výběrem činností umožňujeme začlenění těchto žáků do jednotlivých zájmových aktivit. Na základě doporučení poradenského zařízení je možno začlenit asistenta pedagoga i do prostředí ŠD.

V Předměřicích n. L. dne 2. 9. 2019

 

©2014 Jaroslav Čížek