ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce skolka

Aktuality školka

26. 11. 2021

Advent v MŠ

3.12. dopoledne – naši školku navštíví BARBORA s nadílkou

6.12. dopoledne – Mikulášská nadílka s krátkým programem, čerta nechá Mikuláš v pekle

14.12. v 9:00 hod. Radujme se, veselme se – divadelní představení s vánoční tematikou

16.12. dopoledne vánoční posezení s nadílkou

Všechny akce budou bez účasti rodičů.

Vektorový obrázek, klipart Zvonečky (Vánoce) zdarma ke stažení

Preventivní a protiepidemické opatření vzhledem ke COVID-19

· Používat ochrany úst a nosu1)2). ve vnitřních prostorách MŠ v závislosti na vyhlášení mimořádných opatření MZd

· Omezit pobytu zákonných zástupců a doprovodu dítěte v prostorách MŠ na nezbytnou dobu.

· Omezit počet doprovázejících osob dítěte do MŠ.

· Minimalizovat zbytečné shromažďování osob v budově MŠ.

· Nevstupovat do budovy MŠ s příznaky infekčního onemocnění.

· V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 je MŠ povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Hygienická pravidla

· Při vstupu do MŠ je k dispozici dezinfekce na ruce.

· Po vstupu do třídy učitelka dohlédne, že si děti řádně umyjí ruce mýdlem, osuší do textilního ručníku (každé dítě má vlastní ručník, který se mění 1x týdně, v případě znečištění ihned).

· Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci stolečků, židliček, laviček a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, splachovadla, podlahy používaných prostor, WC apod.

· V každé třídě se bude pravidelně větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na výskyt nákazy COVID-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit

oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Učitelky budou věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) při jejich zjištění zvolí tento postup:

· V případě, že příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, dítě není učitelkou převzato do třídy.

· V případě, že příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně poskytne učitelka roušku a umístí dítě do samostatné místnosti a vyzve zákonného zástupce k bezodkladnému vyzvednutí dítěte a opuštění budovy školy v nejkratším možném čase.

Zákonný zástupce informuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako je rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

· Školní stravování bude v běžné podobě.

· Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

· Děti si samy nebudou brát příbory a talíře.

· Strava do jídlonosičů nepřítomným dětem se vydává po ukončení stravování dětí v MŠ, od 12:15 hod. do 12:45 hod.

V Předměřicích nad Labem dne 24.8.2021

1) Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2) Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

Kucharka


Aktuální fotografie najdete na stránce „Akce MŠ“, fotografie z minulých let najdete ZDE.

©2014 Jaroslav Čížek