ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce jidelna

Řád školní jídelny

13. 3. 2020

Školní kuchyně vaří od 17.3.2020 pouze pro zaměstnance a cizí strávníky.

SJ25022020

 

Zpráva pro rodiče strávníků Školní jídelny Předměřice nad Labem

Od 1.3.2019 budeme dodržovat platbu za neodhlášené obědy a to za plnou cenu dle VŘ ŠJ.

Jak uvádí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY, obědy jsou dotované.

Strávník má nárok první den neplánované nepřítomnosti na odebrání stravy, další dny je nutné obědy odhlásit nebo si je odebrat za cenu bez dotace.

V den neplánované nepřítomnosti lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, ale bude také možné

oběd odhlásit do 7,00 na tel. čísle 495 581 238

Další dny, které nebudou odhlášeny, se již započítají za cenu plnou.

Plná cena obědů : odběr obědů v době nepřítomnosti v zařízení

3 – 6 let 48,- Kč

nad 6 let 50,- Kč

7 – 10 let 50,- Kč

11 – 14 let 53,- Kč

nad 15 let 55,- Kč

Vypracovala: Cvejnová Iva Vydal: Mgr. Hebelka Pavel

ved.ŠJ                                          ředitel ZŠ a MŠ

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

A VÝDEJNY

Č.j.: ZMSPL/0056/2019                Účinnost od: 2.9.2019
Spisový znak: A.1.                      Skartační znak: A 10

Vnitřní řád vyplývá ze:

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů,

  • platných hygienických předpisů

Školní jídelna poskytuje stravovací služby dětem mateřské školy, žákům a zaměstnancům školy, v doplňkové činnosti prodej jídel cizím strávníkům.

Školní jídelna a výdejna je v provozu v době školního roku a prázdninového provozu MŠ, zájemci o stravování (cizí strávníci) v době prázdnin se dohodnou s vedoucí ŠJ.

V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování, po dohodě s vedoucí ŠJ lze zajistit stravu pro dítě s lékařským potvrzením donáškou jídla rodiči.

Přihlášení ke stravování – každý strávník je přihlášen ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

Právo žáka ZŠ na odběr dotované stravy – cena oběda ve výši finančního normativu je pouze v přítomnosti žáka ve škole a první den nepřítomnosti. Další dny nemoci je možné obědy odhlásit nebo odebírat za plnou cenu (finanční normativ, mzdová a věcná režie) v době od 11:00 – 11:15

Dítě přijaté do MŠ má nárok na přesnídávku, oběd a svačinu včetně pitného režimu v době přítomnosti v zařízení a první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je nutné dítě ze stravy odhlásit.

Pokud zákonný zástupce strávníka oběd neodhlásí, bude mu doúčtována cena oběda bez dotace. Neodhlášená strava bude rozdána mezi ostatní strávníky, náhrada se neposkytuje.

Školní jídelna je od září 2019 vybavena terminály, které strávníkům, pomocí bezkontaktních čipů, odepisují z jejich zaplacené stravy odebrané obědy. Tento výdej stravy se týká pouze strávníků ve školní jídelně, ne pro výdej stravy v MŠ.

Oběd se vydá po předložení čipu. Při zapomenutí čipu se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ.

Bezkontaktní čipy v hodnotě 115,- Kč jsou nedílnou součástí každého strávníka u výdejního pultu a zůstávají v jeho vlastnictví.

V případě ztráty bezkontaktního čipu a v případě jeho poškození, je strávník povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost vedoucí školní jídelny a pořídit si čip nový.

Pokud čip najde, odevzdá jej vedoucí ŠJ. Bude mu vrácena částka za nalezený čip, kterou zaplatil.

Bude-li strávník odebírat oběd do jídlonosiče, je povinen čip také použít.

Výdejní doba ve výdejně MŠ:

Přesnídávka 8.50 až 9.15

Oběd 11.45 až 12.15

Svačina 14.15 až 14.30

Výdej do jídlonosičů 12.15 až 12.45

Výdej odpolední svačiny při neodhlášení a nepřítomnosti dítěte v MŠ 14.15 až 14.30

Výdejní doba ve školní jídelně:

Žáci 11: 40 až 13:45

Cizí strávníci a  výdej do jídlonosičů v době nemoci 11:00 až 11:40

Vstup do školní jídelny je dovolen v době výdeje obědů pouze platícím strávníkům,

a to od 11:40 – 13:45 hod. v doprovodu pedagogického dohledu.

Opožděné příchody nebo změny ve stanoveném harmonogramu příchodů strávníků musí být hlášeny předem.

Žák si odebere jídlo a nápoje a po konzumaci oběda odnese použité nádobí k určenému okénku.

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí i žáků v době stravování zajišťují pracovníci školy.

Strávníci jsou povinni se při stolování chovat ohleduplně v souladu se společenskými a hygienickými pravidly tak, aby nedošlo ke zranění, případný úraz okamžitě hlásí pedagogovi konajícímu dohled ve školní jídelně.

Zaměstnanci školy se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. paragraf 2,odst. 7. Konzumují stravu ve školní jídelně, popřípadě z organizačních důvodů mohou odebrat jídlo do jídlonosiče a ihned odnést. Zaměstnanci školy nemají nárok na dotované stravování v době – nemoci, dovolené, mateřské dovolené a dále dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb. Paragraf 3, odst.4, ve znění Vyhlášky č.94/2006 Sb. a Vyhlášky č. 17/2008 Sb.

Odběr stravy ve výše uvedených případech je možný pouze za plnou cenu. Zaměstnanec školy je povinen se odhlásit předem, v případě neplánované nepřítomnosti se odhlásí do 8,00 hodin.

Ve školním roce je stravování zadáváno průběžně, na celé stravovací období automaticky.

Změny ve stravování je nutné hlásit a provádět na www.strava.cz.

Ukončení stravování, dlouhodobé změny ve stravování, způsob vrácení přeplatků, hlaste

u vedoucí ŠJ.

Platby za stravné – placení stravného bezhotovostně, na stravovací účet školy.

Číslo účtu: 230 536 134/ 0300

V informaci pro příjemce uvádějte : jméno dítěte /strávníka/

VS uvádějte : identifikační číslo dítěte /strávníka/.

Stravné na stravovací období /jednoho měsíce/ posílejte předem, vždy do 20. v měsíci.

Stavy na účtech sledujte na www.strava.cz. Přeplatky v červnu převádíme na další školní rok,

nebo převedeme na základě písemné žádosti zpět na účet rodičů.

Strávníkovi, který nebude mít dostatek peněz na celé objednané stravovací období/měsíc/

na stravovacím účtu, nebude vydána žádná strava, v MŠ bude dítě vráceno do domácí péče.

Cena jídel je stanovena podle věku strávníka, kterého dosáhne ve školním roce

(září až srpen).

MŠ do 6 let

přesnídávka 7 Kč +oběd 19 Kč + svačina 6 Kč (v ceně započítáno – 3 Kč na

nápoje = 32 Kč, cena stravy bez odpolední svačiny 26 Kč (6+18+2 Kč část na nápoje)

MŠ nad 6 let

přesnídávka 8 Kč + oběd 20 Kč + svačina 7 Kč (v ceně započítáno – 3 Kč na

nápoje = 35 Kč, cena stravy bez odpolední svačiny 28 Kč (7Kč+19+2 Kč část na nápoje)

ZŠ:

7 – 10 let 21,- Kč

11 – 14 let 24,- Kč

nad 15 let 26,- Kč

Cena pro zaměstnance je stanovena na 26 Kč

Cena pro cizí strávníky 57,- Kč (FN 27 Kč + 10 Kč věcné náklady + 19 Kč mzdové

náklady + 1 Kč zisk)

Plná cena obědů: odběr stravy v době nepřítomnosti v zařízení/nemoc atd./

MŠ: 3 – 6 let oběd 48,- Kč

nad 6 let oběd 50,- Kč

ZŠ: 7 – 10 let oběd 50,- Kč

11 – 14let oběd 53,- Kč

nad 15 let oběd 55,- Kč

Odhlašování obědů na následující den je možné provádět denně do 11:00 hod

na www.strava.cz nebo telefonicky na čísle 495581238 . V případě neplánované

nepřítomnosti do 7:00 hod v den této nepřítomnosti na tel.čísle 495581238.

Ve všech případech platí nutnost provést odhlášku do 11.00 hodin, aby byla platná od

příštího stravovacího dne. Odhlašovatel nahlásí jméno odhlašovaného, zařízení, které

navštěvuje, uvede datum začátku a ukončení odhlášky. Vedoucí školní jídelny nenese

odpovědnost za zkomolené nebo neúplné předání odhlášky. Za neodebranou,

nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Aktuální stav stravovacího konta můžete po přihlášení sledovat na www.strava.cz.

Zájemce o školní stravování je povinen seznámit se s Vnitřním řádem školní

jídelny a výdejny, který je součástí přihlášky ke stravování nebo na stránkách

zs.pnl.cz

Za úklid a čistotu školní jídelny odpovídají pracovnice: paní Jarmila Gabrielová

Hana Otřísalová

Kateřina Barešová

Věra Strakatá

Jídelní lístek a vnitřní řád školní jídelny a výdejny je umístěn: ve ŠJ, v MŠ, v přístavbě

školy, na stránkách zs.pnl.cz a na www.strava.cz

V Předměřicích nad Labem dne 2. 9. 2019

Vypracovala: Cvejnová Iva Schválil: Mgr. Hebelka Pavel
                              ved.ŠJ
                 ředitel ZŠ a MŠ

 

©2014 Jaroslav Čížek