ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce jidelna

Informace školní jídelny

6. 5. 2022

Setkání vedoucí školní jídelny s třídními důvěrníky

Ve středu 11.5.2022 v 15:30 hod. se ve školní jídelně uskuteční setkání třídních důvěrníků s vedoucí školní jídelny a ředitelem školy.


Ochutnávka obědů

Školní jídelna nabízí rodičům stravujících se žáků možnost ochutnávky jídel. Tuto nabídku lze využít v době výdeje obědů. Pokud rodič žáka, který se stravuje v jídelně, projeví zájem o ochutnávku, může se svým dítětem zasednout ke stolu. Jedná se o ochutnávku, ne o porci oběda.


Předpokládané termíny pro placení obědů hotově na školní rok 2021/22

Pokladní hodiny :

od 6.00 – 8.00 a od 10.00 – 13.00 hod.

Květen           30.

Červen           28. 6. 2022     od   6.00   –  9.00   v tomto dni budou vráceny

peníze za odhlášené obědy, hlavně žákům, kteří končí školní docházku v ZŠ.

Ostatním strávníkům zůstávají peníze na účtu do dalšího školního roku.

Částky vkládané každý měsíc hotově, se zarovnávají na nejnižší nominální hodnotu 50,-Kč.

Zůstatek na účtě se odečítá ihned od částky na další období!!!!                      

Srpen              30.       

Změna v předpokládaných termínech vyhrazena!!!

Případná změna v nutných případech bude včas oznámena.

Platby mimo pokladní dny a hodiny nepožadujte!!


Informace pro rodiče

Prodej čipů pro nové strávníky, přihlašování nových strávníků a placení obědů proběhne ve školní jídelně. Termín bude zveřejněn.

Vstup z prostoru rampy.


 

Zpráva pro rodiče strávníků Školní jídelny Předměřice nad Labem

Jak uvádí VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY, obědy jsou dotované.

Za neodhlášené obědy bude účtována plná cena dle VŘ ŠJ.

Strávník má nárok první den neplánované nepřítomnosti na odebrání stravy, další dny je nutné obědy odhlásit nebo si je odebrat za cenu bez dotace.

V den neplánované nepřítomnosti lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, ale bude také možné

oběd odhlásit do 7,00 na tel. čísle 495 581 238

Další dny, které nebudou odhlášeny, se již započítají za cenu plnou.

Plná cena obědů : odběr obědů v době nepřítomnosti v zařízení

3 – 6 let 58,- Kč

nad 6 let 60,- Kč

7 – 10 let 60,- Kč

11 – 14 let 62,- Kč

nad 15 let 64,- Kč

Vypracovala: Cvejnová Iva Vydal: Mgr. Hebelka Pavel

ved.ŠJ                                          ředitel ZŠ a MŠ


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY

 

Č.j.: ZMSPL/0460/2021                                                                              Účinnost od: 1.9.2021
Spisový znak: A.1.                                                                                       Skartační znak: A 10

 

Vnitřní řád vyplývá ze:

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů,
  • platných hygienických předpisů

Školní jídelna poskytuje stravovací služby dětem mateřské školy, žákům a zaměstnancům školy, v doplňkové činnosti prodej jídel cizím strávníkům.

 Školní jídelna a výdejna je v provozu v době školního roku a prázdninového provozu MŠ, zájemci o stravování (cizí strávníci) v době prázdnin se dohodnou s vedoucí ŠJ.

V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování, po dohodě s vedoucí ŠJ lze zajistit stravu pro dítě s lékařským potvrzením donáškou jídla rodiči.

 Přihlášení ke stravování – každý strávník je přihlášen ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 Právo žáka ZŠ na odběr dotované stravy – cena oběda ve výši finančního normativu je pouze v přítomnosti žáka ve škole a první den nepřítomnosti. Další dny nemoci je možné obědy odhlásit nebo odebírat za plnou cenu (finanční normativ, mzdová a věcná režie) v době od 11:00 – 11:15

Dítě přijaté do MŠ má nárok na přesnídávku, oběd a svačinu včetně pitného režimu v době přítomnosti v zařízení a první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je nutné dítě ze stravy odhlásit.

Pokud zákonný zástupce strávníka oběd neodhlásí, bude mu doúčtována cena oběda bez dotace. Neodhlášená strava bude rozdána mezi ostatní strávníky, náhrada se neposkytuje.

Školní jídelna je od září 2019 vybavena terminály, které strávníkům, pomocí bezkontaktních čipů, odepisují z jejich zaplacené stravy odebrané obědy. Tento výdej stravy se týká pouze strávníků ve školní jídelně, ne pro výdej stravy v MŠ.

Oběd se vydá po předložení čipu. Při zapomenutí čipu se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ.

Bezkontaktní čipy v hodnotě 115,- Kč jsou nedílnou součástí každého strávníka u výdejního pultu a zůstávají v jeho vlastnictví.

V případě ztráty bezkontaktního čipu a v případě jeho poškození, je strávník povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost vedoucí školní jídelny a pořídit si čip nový.

Pokud čip najde, odevzdá jej vedoucí ŠJ. Bude mu vrácena částka za nalezený čip, kterou zaplatil.

Bude-li strávník odebírat oběd do jídlonosiče, je povinen čip také použít.

Výdejní doba ve výdejně MŠ:

 Přesnídávka     8.50   až     9.15

Oběd              11.45   až   12.15

Svačina          14.15   až   14.30

Výdej do jídlonosičů   12.15  až 12.45

Výdej odpolední svačiny při neodhlášení a nepřítomnosti dítěte v MŠ  14.15  až  14.30

 Výdejní doba ve školní jídelně:

Žáci  11: 40 až 13:45

Cizí strávníci a  výdej do jídlonosičů v době nemoci  11:00 až 11:40

Vstup do školní jídelny je dovolen v době výdeje obědů pouze platícím strávníkům,

a to od 11:40 – 13:45 hod. v doprovodu pedagogického dohledu.

Opožděné příchody nebo změny ve stanoveném harmonogramu příchodů strávníků musí být hlášeny předem.

Žák si odebere jídlo a nápoje a po konzumaci oběda odnese použité nádobí k určenému okénku.

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí i žáků v době stravování zajišťují pracovníci školy.

Strávníci jsou povinni se při stolování chovat ohleduplně v souladu se společenskými a hygienickými pravidly tak, aby nedošlo ke zranění, případný úraz okamžitě hlásí pedagogovi konajícímu dohled ve školní jídelně.

Zaměstnanci školy se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. paragraf 2,odst. 7. Konzumují stravu ve školní jídelně, popřípadě z organizačních důvodů mohou odebrat jídlo do jídlonosiče a ihned odnést. Zaměstnanci školy nemají nárok na dotované stravování v době – nemoci, dovolené, mateřské dovolené a dále dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb. Paragraf 3, odst.4, ve znění Vyhlášky   č.94/2006 Sb. a Vyhlášky č. 17/2008 Sb.

Odběr stravy ve výše uvedených případech je možný pouze za plnou cenu. Zaměstnanec školy je povinen se odhlásit předem, v případě neplánované nepřítomnosti se odhlásí do 8,00 hodin.

           Ve školním roce je stravování zadáváno průběžně, na celé stravovací období automaticky.

           Změny ve stravování je nutné hlásit a provádět na www.strava.cz.

Ukončení stravování, dlouhodobé změny ve stravování, způsob vrácení přeplatků, hlaste

u vedoucí ŠJ.

                       Platby za stravné – placení stravného bezhotovostně, na stravovací účet školy.

Číslo účtu:   230 536 134/ 0300

 

V informaci pro příjemce  uvádějte : jméno dítěte /strávníka/

VS  uvádějte :  identifikační číslo dítěte /strávníka/.

Stravné na  stravovací období /jednoho měsíce/  posílejte předem, vždy do 20. v měsíci.

Stavy na účtech sledujte na www.strava.czPřeplatky v červnu převádíme na další školní rok,

nebo převedeme na základě písemné žádosti zpět na účet rodičů.

Strávníkovi, který nebude mít dostatek peněz na celé objednané stravovací období/měsíc/

 na stravovacím účtu, nebude vydána žádná strava, v MŠ bude dítě vráceno do domácí péče.

Cena jídel je stanovena podle věku strávníka, kterého dosáhne ve školním roce

(září až srpen).

 MŠ do 6 let

přesnídávka 10 Kč +oběd 22 Kč + svačina 8 Kč (v ceně započítáno – 4 Kč na

nápoje  = 40 Kč, cena stravy bez odpolední svačiny 32 Kč  (9+20+3 Kč část na nápoje)

MŠ nad 6 let

přesnídávka 11 Kč + oběd 24 Kč + svačina 10 Kč (v ceně započítáno – 4 Kč na

nápoje = 45 Kč, cena stravy bez odpolední svačiny 35 Kč (10+22+3 Kč část na nápoje)

            ZŠ:

             7 – 10 let                   24,- Kč

             11 – 14 let                 26,- Kč

             nad 15 let                   28,- Kč

Cena pro zaměstnance je stanovena na 28,- Kč

Cena pro cizí strávníky 65,- Kč  (FN 28,- Kč + 10,- Kč věcné náklady + 26,- Kč mzdové

náklady + 1,- Kč zisk)

Plná cena obědů: odběr stravy v době nepřítomnosti v zařízení/nemoc atd./

             MŠ:  3 – 6  let                 oběd    58,- Kč  

                      nad 6 let                 oběd   60,- Kč

             ZŠ:  7 – 10 let                 oběd   60,- Kč

                    11 –  14let                oběd   62,- Kč

        nad  15 let                oběd   64,- Kč  

            Odhlašování obědů na následující den je možné provádět denně do 11:00 hod

     na www.strava.cz   nebo  telefonicky na čísle 495581238 . V případě neplánované

      nepřítomnosti do 7:00 hod v den této nepřítomnosti na tel. čísle  495581238.

Ve všech případech platí nutnost provést odhlášku do 11.00 hodin, aby byla platná od

příštího stravovacího dne. Odhlašovatel nahlásí jméno odhlašovaného, zařízení, které

 navštěvuje, uvede datum začátku a ukončení odhlášky. Vedoucí školní jídelny nenese

 odpovědnost za zkomolené nebo neúplné předání odhlášky. Za neodebranou,

 nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Aktuální stav stravovacího konta můžete po přihlášení sledovat na www.strava.cz.   

      Zájemce o školní stravování je povinen seznámit se s Vnitřním řádem školní

      jídelny a výdejny, který je součástí přihlášky ke stravování nebo na stránkách

       zs.pnl.cz

Za úklid a čistotu školní jídelny odpovídají pracovnice:        paní   Jarmila Gabrielová

                                                                                      Hana Otřísalová

                                                                                 Kateřina Barešová

                                                                                       Věra Strakatá

Jídelní lístek a vnitřní řád školní jídelny a výdejny je umístěn: ve ŠJ, v MŠ, v přístavbě

 školy, na stránkách  zs.pnl.cz  a na  www.strava.cz

V Předměřicích nad Labem dne  1.9.2021

 

Vypracovala: Cvejnová Iva                                                       Vydal:  Mgr. Hebelka Pavel

                        ved.ŠJ                                                                                ředitel ZŠ a MŠ

 

©2014 Jaroslav Čížek