ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

GDPR

3. 9. 2023

Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich  osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné ke splnění účelu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky i74mgw8 , emailem na adrese zs@pnl.cz nebo poštou na adrese Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, Školská 279, 503 02 Předměřice nad Labem.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Helena Michková, tel. č. 603 843 537, email: kuthanova.helena@gmail.com

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti a čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR udělený souhlas.
 2. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona (školní matrika, doklady o přijímání dětí, průběh vzdělávání, docházka, stravování), podle zvláštních zákonů (podněty pro jednání OSPOD, podklady dětí pro vyšetření v PPP) a souhlasu (fotografie za účelem propagace školy a další).
 1. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem či není nutné ke splnění účelu (mzdy zaměstnanců, účetnictví).
 2. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona a podle zvláštních zákonů.
 3. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje subjektu údajů jsou řádně technicky a organizačně zabezpečeny.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 6. Máte právo:
  •  požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům,
  •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem jsou nepřesné),
  •  požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  •  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů k  obecnému nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů ke stažení ZDE

©2014 Jaroslav Čížek