ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce skolka

Vzdělávací program

29. 8. 2019

Plné znění ŠVP pro předškolní vzdělávání 

 
Charakteristika vzdělávacího programu
‚Barevný svět‘Filosofie školy

Posláním naší MŠ je rozvíjet zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy.
Položit základy vzdělávání dětí podle jejich zájmu, možností a potřeb.Motivovat děti k dalšímu poznávání a učení, učit dítě žít ve společnosti ostatních.
Rozvíjet estetické cítění, pěstovat u dětí lásku k přírodě, k obci, kde žijeme,ke kamarádům a zaměstnancům MŠ.

Cíle a záměry

Hlavní cíle předškolního vzdělávání:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Koncepce školy

– usiluje o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou

– každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky-možnosti svobodné volby

– vycházíme ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace-každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, učí se svým tempem

– dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti-právo být pouze pozorovatelem

– respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii

– posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne

– připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou

Oblastní cíle

Dítě a jeho tělo ( biologická )
Podporovat a rozvíjet uvědomování si svého těla a zároveň rozvíjet i pohybové dovednosti, což vede k rozvoji psychické i fyzické zdatnosti.Osvojení poznatků o svém těle, smysluplně je využívat a položit tím základy ke zdravému životnímu stylu.

Dítě a jeho psychika ( psychologická )
Podporovat duševní pohodu , psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle. Rozvíjet tvořivost, a samostatné uvažování , stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Dítě a ten druhý ( interpersonální )
Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Dítě a společnost (sociálně kulturní )
Poskytnou dětem možnost k seznámení a setkání s kulturou a uměním, uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti.Pomoci dětem osvojit si potřebné. dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty.

Dítě a svět ( enviromentální )
Založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí-počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

©2014 Jaroslav Čížek