ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce skolka

Vzdělávací program

31. 8. 2022

Plné znění ŠVP pro předškolní vzdělávání 

 

Charakteristika vzdělávacího programu BAREVNÝ SVĚT

Filosofie školy

Posláním naší MŠ je rozvíjet zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy.

Položit základy vzdělávání dětí podle jejich zájmu, možností a potřeb. Motivovat děti k dalšímu poznávání a učení, učit dítě žít ve společnosti ostatních.

Rozvíjet estetické cítění, pěstovat u dětí lásku k přírodě, k obci, kde žijeme, přátelství ke kamarádům, úctu k zaměstnancům MŠ a k dospělým.

Cíle a záměry

Hlavni cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 Cíle vzdělávacího programu

 • usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou
 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky-možnosti svobodné volby
 • vycházíme ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace – každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, učí se svým tempem
 • na základě diagnostiky dítěte podchycujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané, poskytujeme všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj. Na základě znalostí aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností každého dítěte, zajišťujeme včasnou speciálně pedagogickou péči
 • dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti – právo být pouze pozorovatelem
 • respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii
 • posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne
 • připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou

©2014 Jaroslav Čížek