ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Aktuality

18. 9. 2020

Zdravotní přestávky

Do rozvrhu tříd, které mají daný den 6 vyučovacích hodin bez přerušení, jsme zařadili dvacetiminutové zdravotní přestávky. Při nich žáci chodí ven bez zakrytí dýchacích cest.


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání, k dispozici ZDE. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

 • Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
 • Pro 2. stupeň základních škol, základní umělecké školy  se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).


Čekání na odpolední výuku nebo na autobus si mohou žáci zpříjemnit návštěvou knihovny, která je otevřena:

Pondělí 12:30 – 15:00
Úterý 12:35 – 13:05
Středa 12:35 – 13:15
Čtvrtek 13:00 – 15:30

VYZVEDNUTÍ ROUŠKY VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH

Pokud si žák/yně zapomene doma roušku, tak si ji může koupit při vstupu do školy od pracovníka, který koná dohled nebo v kanceláři školy za 10 Kč.

Jestliže se počet žáků, kteří nebudou mít roušky výrazně zvýší, nebudou  vpuštěni do školy. Budeme informovat zákonného zástupce, který si žáka/ žákyni odvede domů, případně přinese roušku.


Základní informace k začátku školního roku 2020 – 2021

 • seznámení s Mimořádným opatřením 
 • upozornění na změny (označené kurzívou) ve Školním řádu v souvislosti s COVID-19
 • platby třídním učitelům:
  • příspěvek SRPDŠ 200 Kč/ rok do 27. 10. 2020
  • sešity 300 Kč do 30. 11. 2020
 • platby za školní družinu 300 Kč/ pololetí organizuje školní družina
 • nabídka kroužků (přihlášky obdrží žáci u třídních učitelů v týdnu od 14. 9., ke stažení zde), přihlášení na Šikovné ručičky prosíme na e-mailovou adresu vedoucí porizova.s@pnl.cz
 • konzultační hodiny školního psychologa Mgr. Kariny Hanišové: pondělí a čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod., kontakt 724 358 022
 • odkládání jízdních kol žáků opět do prostoru k tělocvičně, ne před hlavním vchodem
 • připravujeme distanční výuku v rámci třídních stránek a MS Teams

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) – výňatek

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého.

Výskyt onemocnění u dětí ve škole

 1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
 2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
 3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.),  je nutné volit tento postup:

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte a protiepidemická opatření v rodině

 1. U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.
 2. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů (přípravek s virucidním účinkem) s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu.
 3. K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).
 4. Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje,
  pokud nejeví známky onemocnění.

Slavnostní přivítání prvňáčků


Zde naleznete první variantu rozvrhu (2. – 4. třída, má zveřejněnu verzi rozvrhu po dobu plavání tzn. do 4. 12. 2020. Poté dojde pouze ve 2. třídě ke změnám konce vyučování – úterý do 12:35 hod. a pátek do 11:40 hod.)

ROZVRH 1. STUPNĚ

ROZVRH 2. STUPNĚ©2014 Jaroslav Čížek