ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Aktuality

24. 2. 2021

Obědy o jarních prázdninách

Školní jídelna bude v době jarních prázdnin od 8.3. do 12.3. (a v případě neuzavřené jídelny) vařit pro cizí strávníky. Lze vařit i pro žáky ZŠ a to za plnou cenu. Obědy se budou odnášet v jídlonosiči, který si strávník donese, nelze se stravovat ve školní jídelně.


Upřesnění známkování v systému Bakaláři

Navštivte sekci Bakaláři pro novinky v hodnocení distanční výuky.


Konzultace zeměpis 9. třídy

Z organizačních důvodů nebude ve dnech 26.2. a 5.3. probíhat on-line konzultační hodina zeměpisu v devátých třídách.


Mateřská škola je od 22. 2. do 26.2. uzavřena.

Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a doporučení KHS uzavřel Mateřskou školu Předměřice nad Labem na dobu od 22. 2. do 26. 2. 2021.


Sněhuláková výzva       

V těchto dnech probíhá hlasování odborné komise, která vybere nelepší snímky. Výsledky hlasování již brzy zde.

FOTKY ZDE


 

Organizace výuky od 4. 1. 2021

se řídí nařízením vlády.

V současné době je škola otevřena pro prezenční výuku pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky mají distanční výuku. Podrobnosti zde.

Stav platí i po 1.2.2021. Vyjádření MŠMT.


Upozornění školní družiny

Vybíráme od žáků 1. a 2. třídy snížený poplatek 200,- Kč na II. pol. šk. roku 2020/21 za školní družinu. Prosíme o zaplacení do konce února. Žáci 3. a 4. třídy poplatek neplatí.

         Dále vybíráme za keramický kroužek snížený 300,-Kč na II. pol. šk. roku 2020/2021. Jestliže Vaše dítě nechce dále na kroužek chodit, tak je možné účast ukončit.


Bakaláři – průběžná klasifikace

V sekci Klasifikace naleznete průběžné hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/2021 v době distanční výuky.


Nabídka spolupráce školní psycholožkyVYZVEDNUTÍ ROUŠKY VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH

Pokud si žák/yně zapomene doma roušku, tak si ji může koupit při vstupu do školy od pracovníka, který koná dohled nebo v kanceláři školy za 10 Kč.

Jestliže se počet žáků, kteří nebudou mít roušky výrazně zvýší, nebudou  vpuštěni do školy. Budeme informovat zákonného zástupce, který si žáka/ žákyni odvede domů, případně přinese roušku.


Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) – výňatek

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého.

Výskyt onemocnění u dětí ve škole

 1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
 2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
 3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.),  je nutné volit tento postup:

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte a protiepidemická opatření v rodině

 1. U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.
 2. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů (přípravek s virucidním účinkem) s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu.
 3. K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).
 4. Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje,
  pokud nejeví známky onemocnění.

©2014 Jaroslav Čížek