ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Historie

1. 9. 2014

Základní škola v Předměřicích nad Labem slouží především žákům z Předměřic nad Labem, Lochenic a Nedělišť. Historie školství však začíná v sousedních Lochenicích. První historická zmínka o vlastní škole v této obci je již z roku 1540, druhá zmínka o obnovené lochenické škole je z roku 1765. Školní budova v Lochenicích v pořadí třetí byla vystavěna v roce 1910. Dnes jsou v ní umístěny obecní úřad a knihovna.

O zřízení školy pro obec Předměřice nad Labem se začalo poprvé jednat na okresní školní radě v Hradci Králové v roce 1873. Žádost o stavbu samostatné školy v Předměřicích nad Labem byla kladně vyřízena, avšak ke stavbě došlo po dlouhých průtazích až v červenci 1885. Stavba však byla dokončena již 2. listopadu 1885 a odborně byla upravena i školní zahrada v okolí budovy. V několika následujících letech byla budova školy rozšířena o další místnosti a v přístavbě byl zřízen i byt pro řídícího učitele. Když v září 1935 škola oslavovala 50. výročí svého trvání, navštěvovali školu 202 žáci.

Po ukončení druhé světové války byla budova školy velmi zdevastována, neboť sloužila německé armádě. Vyučovat se zde nemohlo. Pro školní rok 1945 /1946 bylo výměrem zemské školní rady povoleno zřízení měšťanské školy v Předměřicích nad Labem. Provizorně se zatím učilo v zasedací místnosti cukrovaru a žáci měšťanské školy chodili do školy v Plotištích. Dne 7. ledna 1946 se začalo učit v „dřeváčku“, v dřevěné budově na obci. Zároveň byla schválena stavba nové školy v místě nad Tyršovými sady, s níž bylo započato v září 1954. Dne 30. června 1956 byl slavnostně ukončen školní rok v dřevěné měšťanské škole. Školní rok 1956/1957 byl s počtem 246 žáků zahájen již v nové školní budově. Budova staré školy byla v 90. letech 20. století zrekonstruována pro poštu, ordinaci obvodní lékařky, ordinaci zubní lékařky, lékárnu a kadeřnictví. V roce 1996 byla v půdních prostorách dokončena výstavba 6 sociálních bytů.

V roce 1985 schválila rada MNV v Předměřicích nad Labem přístavbu dalšího křídla k budově nové školy a v tomtéž roce byla stavba v akci „Z“ zahájena. Ve školním roce 1992/1993 se začaly využívat prostorná kuchyně a jídelna, 3 učebny a sociální zařízení v přízemí přístavby. O dva roky později přibyly další nové prostory v prvním poschodí přístavby: 4 kmenové třídy, 3 kabinety a odborné učebny, jedna pro fyziku a chemii, druhá pro přírodopis. Jedna z kmenových tříd slouží v současné době také jako odborná pracovna, a to pro výpočetní techniku. V roce 1996 byla do hospodářské budovy školy přemístěna místní knihovna, která slouží jako knihovna školní i obecní.

Ve školním roce 2005/2006 proběhly oslavy 50. výročí otevření této školní budovy. V tomto jubilejním školním roce navštěvovalo školu 266 žáků, kteří byli rozděleni do 14 tříd v 9 ročnících. Během těchto 50 let působilo na škole 123 pedagogů a školu absolvovalo 1324 žáků.

©2014 Jaroslav Čížek